KABRIA

Helförsäkring för Kabe, Adria och Sun Living

  1. Hem
  2. Kabria Försäkring
  3. Husvagn & Husbilsförsäkring

Så tecknar du vår husbil- och husvagnsförsäkring

För att teckna vår husbil- eller husvagnsförsäkring är du välkommen att kontakta din närmaste återförsäljare här:

Vill du ha ett prisförslag? Räkna genom att klicka på "välj försäkring" högre upp på sidan.

Tänk på att premien räknas med en självrisk på 2 500 kronor.
Vill du sänka premien mer går det att välja högre självrisk.

Frågor?

Kontakta din återförsäljare eller ring oss på telefon 010-219 12 18. Du kan även mejla oss på info@kabria.se.

Fördelar med Kabria

Med Kabriaförsäkringen kan du känna dig trygg både hemma och på semestern. Om olyckan mot förmodan skulle vara framme kommer vi göra allt för att hjälpa dig!

  • Låga självrisker Några exempel är: 0 kr vid djurkollision, 0 kr vid lagning av stenskott och 2 500 kr vid vagnskada.

  • Allrisk & lösöre Vi ersätter plötsliga och oförutsedda skador på fordonet (även feltankning) upp till 60 000 kr. Lösöre ersätts upp till 50 000 kr.

  • Assistans utan självrisk Vid skadehändelser som bränslebrist, punktering av hjul eller förlust av bilnycklar.

  • Semesteravbrott 300 kr/dygn i upp till 35 dygn.

Detta ingår
Grundskydd Tillägg

Din husbil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom med upp till 300 miljoner kr. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Gäller ej husvagn.

Försäkringen ersätter brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning.

Försäkringen ersätter stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa händelser, så länge husbilen/husvagnen är låst.

För viss egendom finns det beloppsbegränsningar. Exempel på dessa är ljud-, bild och navigationsutrustning (30 000 kr) samt extraljus (10 000 kr). Fler begränsningar finns i villkoret.

Försäkringen gäller inte vid olovligt brukande. Självrisken är 1 200 kr.

Försäkringen gäller för skada på fordonets rutor (vindruta, sidoruta eller bakruta). Försäkringen gäller oavsett om rutan krossats helt eller bara spruckit. Självrisken är 35% (som lägst 1000 kr och högst 7500 kr). Vid reparation av stenskott betalar du ingen självrisk.

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt och oförutsett uppstått på vissa komponenter. Maskinskadeförsäkringen gäller inte för fordon som är äldre än åtta år, eller har gått längre än 10 000 mil. Så snart någon av dessa gränser har passerat upphör försäkringen. Maskinskadeförsäkringen ersätter bl.a. inte skada orsakad av djur, skada på hjullager och fjädringssystem.

Självrisk är 1 500 kr (över 6 000 mil 3 000 kr, extra självrisk för importerad bil 6 000 kr).

Gäller ej husvagn.

Räddning ersätter räddningshjälp vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist eller punktering). Självrisken är 1 500 kr.

Assistans ger dig hjälp på vägen om du drabbas av exempelvis bensinstopp, urladdat batteri, inlåsta nycklar eller maskinfel. Assistans gäller utan självrisk.

Krishjälp gäller vid ersättningsbar personskada som inträffar i Sverige och inom det så kallade Gröna Kortsystemet. Behandling ska dock alltid ske i Sverige. Försäkringen ersätter högst tio behandlingstillfällen per försäkrad under maximalt ett år efter inträffad skada. Gäller ej husvagn.

Försäkringen gäller för personligt lösöre avsett för privat bruk, som förvaras i husbilen/husvagnen och tillhör dig eller någon i ditt hushåll. Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kr.

Försäkringen ersätter förlust av och skada på egendom som är försäkrad enligt ovan, om skadan uppkommer i samband med ersättningsbar brand-, stöld- eller vagnskada på fordonet, samt vid vattenskada (läckage).

Vissa föremål ersätts endast om skadan inträffat under resa eller vistelse utom hemorten, och ifråga om stöld endast om husbilen/husvagnen i samband med resan inte lämnats obebodd i mer än ett dygn, framgår i fullständiga villkoret. Detta gäller även om stölden skett under första dygnet.

Självrisken är 1 200 kr.

Vagnskadeförsäkringen ersätter skada genom oberäknat läckage av vatten från fast monterad tank- eller ledningssystem, med följande begränsningar: % ersättning lämnas för husbil/husvagn som är högst åtta år gammal räknat från första registreringen % ersättning lämnas inte för skada som orsakats av köld eller fukt % ersättning lämnas inte för skada på tank och rörledningar % samlad ersättning för vattenskada på husbil/husvagn och lösöre lämnas med högst ett prisbasbelopp. Självrisken är 2 500 kr.

Försäkringen omfattar rätt till ersättning för semesteravbrott om husbilen/husvagnen inte kan användas p.g.a. skada som är ersättningsbar enligt delkasko- eller vagnskadeförsäkringen, och skadan medför avbrott av påbörjad semesterresa.

För den tid husbilen/husvagnen inte kunnat användas lämnas ersättning med 300 kr per dygn under högst 35 dygn från och med skadedagen. Ersättning lämnas inte för dygn som förloras genom dröjsmål från din sida.

Den självrisk som gäller för respektive försäkringsform (brand-, stöld- eller vagnskadeförsäkring) dras av från sammanlagd ersättning för skadan.

Semesteravbrott gäller utan självrisk.

Försäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader vid vissa tvister som gäller det försäkrade fordonet. Rättsskyddet gäller bl.a. inte för brottmål där misstanke om brott eller åtal till någon del avser uppsåtliga eller grovt vårdslösa gärningar. Till dessa räknas grov vårdslöshet, rattfylleri eller olovlig körning.

Självrisken är 20% (lägst 1 500 kr). Högsta ersättningsbelopp framgår av försäkringsbrevet.

Ersättning lämnas för skada på husbilens/husvagnens inredning, som är orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse. Ersättning lämnas även för kostnad för omkodning och fordonsnycklar om fordonsnycklar tappas bort.

Högsta ersättningsbelopp 60 000 kr. Självrisken är 1 200 kr.

Försäkringen ersätter skadestånd som kan åläggas dig i egenskap av ägare och brukare av fordonet, med följande begränsningar: % ersättning lämnas med högst 5 miljoner kr för personskada och med högst 1 miljon kr för sakskada % ersättning lämnas inte för skada som enligt Trafikskadelagen uppkommit i följd av trafik med husbilen % ersättning lämnas inte för skada på egendom i fordonet. Självrisken är 1 500 kr.

Försäkringen ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka, även om det är du som orsakat trafikolyckan. Försäkringen ersätter även annan yttre olyckshändelse, t.ex. dikeskörning och uppsåtlig skadegörelse av tredje man. Som vagnskada räknas bland annat inte skador genom rost, frätning, köld, väta eller fukt och skada som är inifrånkommande.

Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr eller 7 500 kr.

Vi ersätter dig om någon med våld eller hot tar din egendom, samt även vid gasöverfall.

Om du vill hyra ut din husbil/husvagn kan du teckna tillvalet Uthyrning. Vid uthyrning måste du meddela oss att ditt fordon är uthyrt, för att få ersättning vid eventuell skada.

Du måste ha detta tillägg för att din försäkring ska gälla enligt det försäkringsavtal du har. Kontrollera ditt försäkringsbrev och dina villkor för att se hur din försäkring gäller och vad du kan få ersättning för.

Tillägget ersätter inte bedrägeri eller olovligt brukande om det inträffar i samband med uthyrningen.

Försäkringen gäller i de flesta europeiska länder samt i några utomeuropeiska medelhavsländer. För färd, med husbil, i vissa av dessa länder behöver du dock ha ett internationellt trafikförsäkringsbevis, ett så kallat Grönt Kort. Glöm inte att meddela oss om du kommer att färdas med husbilen/husvagnen utanför Norden då detta påverkar din premie och möjlighet att få rätt ersättning vid skada.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Här hittar du ytterligare information om försäkringen.

Grönt kort behöver du när du är ute och reser i Europa - det är ett bevis på att fordonet är försäkrat och vilken omfattning den försäkringen har. 

På Trafikförsäkringsföreningens hemsida kan du se vilka länder som kräver Grönt Kort. 

Om du funderar på att köra utomlands med din husvagn så kontakta oss så hjälper vi dig med grönt kort.

imagevmhdf.png

Ovanstående diagram visar hur skadekostnaden ungefärligt fördelar sig under ett år och på samma sätt förbrukas premien. Det innebär också att vi tar ut premien på motsvarande sätt även vid halvårs‐ och kvartalsbetalning
av premien.

Som försäkringstagare hos Kabria kan du välja mellan flera betalningsalternativ och betalningsterminer för betalning av din försäkring!

Du kan välja mellan följande betalningsalternativ och betalningsterminer: